Κατάλυση Προσθιοδιαφραγματικού Δεματίου - Απόστολος Κατσίβας - Καρδιολόγος - Άρθρο

Κατάλυση Προσθιοδιαφραγματικού Δεματίου

Ασθενής 19 ετών υποβλήθηκε σε 2 επεμβάσεις κατάλυσης σε ηλικία 6 και 9 ετών, λόγω συμπτωματικού συνδρόμου προδιέγερσης (WPW).

Εικόνα 1: ΗΚΓ πριν την κατάλυση επί φλεβοκομβικού ρυθμού εμφανίζει προδιέγερση λόγω ύπαρξης προσθιοδιαφραγματικού έκτοπου δεματίου.

Κατάλυση Προσθιοδιαφραγματικού Δεματίου - Απόστολος Κατσίβας - Καρδιολόγος

Στην πρώτη κατάλυση αναφέρεται ότι το δεμάτιο κατελύθει επιτυχώς με επιπλοκή την πρόκληση ιατρογενούς δεξιού σκελικού αποκλεισμού. Ο ασθενής μετά από μικρό χρονικό διάστημα υποτροπίασε και σε ηλικία 9 ετών υπεβλήθη σε δεύτερη προσπάθεια κατάλυσης η οποία ήταν ανεπιτυχής.

Προσήλθε τον Ιούνιο του 2020 στο εργαστήριο μας για νέα προσπάθεια κατάλυσης λόγω συχνών, συμπτωματικών επεισοδίων ταχυκαρδίας παρά τη φαρμακευτική αγωγή που ελάμβανε (100mg ατενολόλης και 450mg προπαφαινόνης καθημερινά).

Εικόνα 2: ΗΚΓ επί παροξυσμού: Ρυθμική ταχυκαρδία με ευρύ σύμπλεγμα QRS συχνότητας 165σφ/λεπτό μορφολογίας RBBB αλλοδρομία , λόγω προϋπάρχοντος δεξιού σκελικού αποκλεισμού, και ορατή κολπική δραστηριότητα (βέλος).

Κατάλυση Προσθιοδιαφραγματικού Δεματίου - Απόστολος Κατσίβας - Καρδιολόγος

Στο ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο προκλήθηκε η κλινική ταχυκαρδία με κύκλο 360 ms, πρωιμότερη κολπική εκπόλωση στο His και πρώιμη εκπόλωση των κόλπων με την ίδια αλληλουχία εκπόλωσης με κοιλιακό έκτακτο ερέθισμα που χορηγήθηκε όταν το His ήταν ανερέθιστο, εύρημα που αποδεικνύει τη συμμετοχή έκτοπου δεματίου στο μηχανισμό της ταχυκαρδίας (Εικόνα 3).

Εικόνα 3:

Κατάλυση Προσθιοδιαφραγματικού Δεματίου - Απόστολος Κατσίβας - Καρδιολόγος

Η χαρτογράφηση του τργλωχινικού δακτυλίου έγινε επί ταχυκαρδίας με τη χρήση θηκαριού στήριξης Swartz SR1 (Abbott) όπου ο μικρότερος χρόνος VA (Εικόνα 4) καταγράφηκε στην προσθιοδιαφραγματική περιοχή και ακολούθως χορηγήθηκε ενέργεια με αποτέλεσμα την άμεση διακοπή της ταχυκαρδίας (Εικόνα 5).

Εικόνα 4:

Κατάλυση Προσθιοδιαφραγματικού Δεματίου - Απόστολος Κατσίβας - Καρδιολόγος

Εικόνα 5: Κόκκινος κύκλος υποδεικνύει την έναρξη χορήγησης ενέργειας.

Κατάλυση Προσθιοδιαφραγματικού Δεματίου - Απόστολος Κατσίβας - Καρδιολόγος

Εικόνα 6: Θέση των καθετήρων στο χώρο (προβολή LAO).

Κατάλυση Προσθιοδιαφραγματικού Δεματίου - Απόστολος Κατσίβας - Καρδιολόγος

Εικόνα 7: Κατά την κοιλιακή βηματοδότηση μετά την επιτυχή κατάλυση παρατηρείται ανάδρομο κοιλιοκολπικό Wenckebach. Το κόκκινο βέλος υποδεικνύει την απουσία ανάδρομής κολπικής εκπόλωσης.

Κατάλυση Προσθιοδιαφραγματικού Δεματίου - Απόστολος Κατσίβας - Καρδιολόγος